Category
Business Hours:
Tuesday - Friday 11:00 am - 09:00 pm
Saturday - Sunday 10:00 am - 09:00 pm
Monday Close
Go Vegan, Go Vegan, Go Vegan, Go Vegan, Go Vegan,
Click to close!             
         

            APPETIZERS 

    1.    Vegan Eggless Egg Rolls (3)……….………..................….….…….$3.00

      Ch giò chay

    2.    Vegan Shredded Pork Rolls (2)…………….................…..……...$3.00

            Bì Cuốn chay

    3.    Spring Rolls (2)……………….……………….................….…….......$3.00

      Gi cuốn chay

    4.    Summer Rolls (2)……….…………………...….........................…...$3.00

            Thịt nướng cuốn chay

    5.    Hand Roll(1)……………………………………..…….....................….. $1.75

            Seaweed cuốn

    6.    Fried Dumpling (8)…………………………..……….................….....$4.95   

            Hoành thánh chiên

    7.    Fried Mushroom (10)………….......…….……..…...............………..$5.25

            Nấm chiên

 

 

             SOUP SPECIALS

 

    8.    Quan Yin Special Soup……………….............…………….….….…. $6.95

      Súp  đc bit chay

    9.    Seaweed Soup …………….............………….………..………........… $6.95

            Súp rong biễn chay

    10.   Asparagus Soup ………………………...........................…………... $6.95

      Súp măng cua chay

    11.  Sweet and Sour Soup ……………...................…..……..………….. $6.95

      Súp chua ngọt cay chay

 

 

                     VEGETABLE DISHES

 

    12.  Steam Vegetables……………………………………………….............. $6.25

            Rau cải luộc

    13.  Green Bean w/ Vegan Meat…………..……………..……................$7.50

            Đậu que xào thịt bầm chay

    14.  Vegan Pork with Three Delight………………….………................$7.50

Tht heo chay xào broccoli nấm rơm đậu hủ

    15.  Vegan Beef with Chinese Gai-Lan……..…….....………...............$7.95

Tht bò chay xào ci Làn

    16.  Assorted Vegetables with Vegan Meat…….…..........................$7.50

Đ xào thập cẩm

    17.  Chinese Gai-Lan, tofu mushroom………..……..........................$7.50

Ci làn, Đậu hũ, Nấm rơm

    18.  Stir bean sprounding…………………………..………….…...............$7.50

Giá Xào

    19.  Eggplant w/ Bay Leaf…………………………………….……...............$7.50

            Cà tím xào lá quế

  *20. Eggplant in Spicy Sauce………………........…………….….……........$7.50

Cà tím sốt cay

  *21.  Eggplant w/Vegan Ground Meat…..………………..……...............$7.95

             Cà tím xào thịt bầm chay

    22.  Like yesterday………………………….……….………….……..............$7.95

      Tht nướng xào ớt xanh

    23.  Vegan Green Pepper Steak……………….……………….................$7.95

            Vegan steak xào ớt xanh

    24.  Vegan  Rolling Ham………………………….………………................$7.50

             Ham chay xào táo tàu

  *25.  Vegan Lotus Seafood………………………….……………........….......$7.95

            Bông sen đ biển chay        

  *26.  Vegan Squid w/Mushroom….…………..........……………….....…. $7.95

             Mực chay xào nấm

 

 

            FAMILY SOUP

 

    27.  Mustard green soup……….....………………………………...………....$6.95

             Canh ci b xanh

    28.  Water crest soup……........……………………………….…..…..……...$6.95

             Canh xà lách son

    29.  Dill leaf soup………...........…………………………………..…..……….$6.95

             Canh thì là

    30.  Pickles green soup……...........……………………………………...…..$6.95

            Canh ci chua

    31.  Vegan Fish in sour soup………….........………………….……..……..$10.00

            Canh chua cá

    32.  Veggie shrimp in sour soup……...........……….…………….…..…..$10.50

            Canh chua tôm

  *33.  Thai in sour soup…...........…….....…………….……………..………..$10.50

            Canh chua Thái

    34. Quan Yin Hot pot………….................…………………………..……...$16.50

            Lẫu Quan Âm

  

 

        HOUSE SPECIALS

 

    35.  Vegan Squid and Dry Pepper………..........……………………………$7.50

            Mực chay xào ớt khô

    36.  Vegan Oyster Delight..............................................................$8.95

             Hào chay lăng bộ t chiên

  *37.  Pickle Green w/ Vegan Sausage……..........……………….………….$7.50

            Ruột heo chay xào cải chua

  *38.  Vegan kung Pao chicken…..….........…………………..…….…………$7.50

             Gà kung pao chay

  *39.  Vegan Kung Pao Shrimp.........................................................$7.95

             Tôm kung pao

    40. Curry Tofu...............................................................................$7.25

            Cà ri đu

    41.  Vegan Buffalo iron plate..........................................................$8.50

            Đ xào trên vĩ st 

    42.  Vegan Shrimp Ball in Tomato Sauce…….........…………………….$8.25

            Tôm viên st

    43. Tofu w/ Vegan Meat.................................................................$7.50 

Đu hũ tht bm chay

    44.  White Tofu..............................................................................$7.50

            Đu hũ trng & nm đông cô

  *45. Tofu Stew ............................................................................... $7.50

            Mm đu

    46.  Salted Tofu…………….....…….……..………………………….……………$7.50

            Đu hũ rang mui

    47.  Vegan Fried Fish.....................................................................$8.25

             Cá chiên & nước mm gng 

    48.  Vegan Fish in Tomato Sauce..................................................$8.25

             Cá st cà chua

    49.  Vegan Sweet & Sour Fish.......................................................$8.25

 Cá chua ngt 

    50.  Vegan Braised Fish................................................................$10.50

            Cá hp la hng chay

    51.  Steam Tofu.............................................................................$8.95

Đu hũ hp gng 

    52.  Vegan Sài Gòn Chicken..........................................................$9.50

Gà Sài Gòn chay 

    53.  Vegan Quan Yin Chicken.......................................................$8.95

 Gà Quan Yin chay

    54.  Vegan Chicken w/ Onion .......................................................$9.95

 Gà xào gng hành chay

    55.  Vegan Orange Peel Chicken …….....………..…………………….......$7.50

            Gà xào cam chay 

  *56.  Vegan Curry Chicken ............................................................ $8.95

            Gà cà ri chay

    57.  Vegan Chicken Fried Steak ....................................................$8.25

 Gà lăng bt chiên chay 

    58.  Vegan Grill Chicken ...............................................................$8.25

            Gà quay chay
    59.  Vegan Lemon Chicken .......................................................... $8.95

            Gà chanh chay 

  *60. Vegan Chicken Sate ............................................................... $8.95

           Gà satế chay

    61.  Vegan Cantonese Chicken ......................................................$8.95

           Gà xi m chay

   62.  Vegan Rô-Ti Chicken…......……………......……………………..………$9.95

            Gà Rô-Ti chay

   63.  Vegan Meat Loaf .....................................................................$8.95

            Bò bít tết chay st cà chua

   64.  Vegan Sweet & Sour Meat Ball ................................................$8.25

           Tht viên chay st chua ng

   65.  Vegan Sweet & Sour Pork ....................................................... $8.25

            Sườn chua ngt chay

   66.  Vegan Fried Pork.....................................................................$7.95

Heo quay chiên giòn chay 

 

  

           SALTED POT

 

  *67. Salted Tofu and Vegan Rib Pork…….…………........…....………..…$6.75

           Sườn rim mn chay

  *68. Salted Vegan Fish ...................................................................$6.75

            Cá kho chay 

  *69. Salted Vegan Pork ..................................................................$6.75

            Tht kho tiêu chay

 

 

           RICE & NOODLE DISHES

 

    70.  Special Fried Rice ................................................................. $5.95 

            Cơm chiên đc bit 

    71.  Vegan Chunk Beef w/ Fried Rice….….…......….……..……………...$7.25

            Cơm bò lúc lc chay 

    72.  Vietnamese Rice Combination .............................................. $6.25

            Cơm bì ch tht nướng chay 

    73.  Soft Noodle............................................................................$8.50

            Mì xào mm chay

    74.  Fried Noodle ......................................................................... $8.95

Mì xào giòn chay

    75.  Pan Fried Noodle................................................................... $8.95

            Mì áp cho

 

 

           VERMICELLI & NOODLE SOUP

 

    76.  Vegan Egg Rolls w/ Vermicelli ...............................................$5.95

           Bún ch giò chay 

    77.  Vegan Meat w/ Vermicelli.......................................................$6.25

            Bún tht xào chay

    78.  Vegan Charcoal Beef w/ Vermicelli………......…..………………….$5.95

            Bún tht nướng chay 

    79.  Vegan Shredded Pork w/Vermicelli…....….......…………………...$5.95

             Bún bì chay

  *80.  Vegan Cajun Noodle Soup ............................................. ....... $6.25

            Bún Bò Huế chay 

    81.  Vermicelli in Bamboo Soup ................................................... $6.25

             Bún măng chay

    82.  Yellow Noodle Soup .............................................................. $6.25

             Mì nướ

    83.  Vietnamese Noodle Soup ...................................................... $6.25

             Ph chay

  *84.  Vermicelli in Tomato Soup ....................................................$6.25

             Bún suông

    85.  Clear Noodle Soup .................................................................$6.25

             Hũ tiếu dai hoc mm chay  

  *86.  Vietnamese Tomato Soup……........……...………..........…………..$6.25

             Bún riêu chay

 

*spice, pepper, chili

                                

 

BEVERAGES 

1.   Coconut Drink………………………………………......….……………..$2.50

2.   Fresh Orange Juice……………………………......………..……..……$3.25

3.   Salted Lemonade……………………………......…..……………..……$3.00

4.   Fresh Lemonade w/ ice…………………......………………….........$2.50

5.   Soft Drink (Dr. Pepper, Sprite, Diet Dr Pepper)…......…….…$1.50

6.   Ice Tea……………………………………………………........………….…$1.00

7.   Hot Tea………………………………………………......…………………..$2.00

8.   Black Coffee (Ice or Hot)……………………......…………………….$3.50

9.   Soy Milk..............................................................................$2.50